150+ new essays in our Android app.

महात्मा गान्धिः ( Sanskrit Essay on Mahatma Gandhi )


महात्मा गान्धिः इति प्रसिद्धः मोहनदासकरमचन्दगान्धिः (१८६९-१९४८) गुजरातस्य पोरबन्दरनामके नगरे जन्म प्राप्तवान् । तस्य उदारान् मानवीयान् गुणान् दृष्ट्वा कवि: रवीन्द्रनाथठाकुर: तं महात्मा इति शब्देन सम्बोधितवान् ।

Our app has full page Mahatma Gandhi essay.
Navigate to Home> People > Mahatma Gandhi in our app

Unable to find desired essay ? Get it in our Android app.
Download here